Del av etikansökan till mitt magisterarbetet:

Sammanfattning av
projektarbetet:

Äldre har oftast flera olika hälsoproblem. Urininkontinens är ett av dessa. Problemet glöms oftast bort av vårdpersonal, negligeras, det pratas inte om det och den äldre individen tycker ofta att problemet är genant. De är rädda att gå ut då de oroar sig att det luktar eller ska läcka bland andra och det får till följd att de isoleras sig. Att upprätthålla sociala relationer och samvaro för den äldre är också viktigt för både upplevd värdighet och livskvalitet. Även om problemet sällan leder till döden så påverkar det oftast livskvalitet och upplevd värdighet mycket negativt. Tyvärr är det också så att många av de äldre inte söker vård för sitt inkontinensproblem då det är svårt att prata om det och upplevs tabu. Problemet hade kanske kunna enkelt avhjälpas med omvårdnadsinterventioner.

Relation till deltagare:

Ingen
av respondenterna är beroende av forskaren som sjuksköterska. Då forskaren
själv arbetar som sjuksköterska i området där forskningen ska bedrivas så
kommer urvalet av patienter inte tas bland de som forskaren ansvarar för.

Risk – nytta:

Risken
kan vara att patienterna känner sig tvingade att vara med i studien pga av att
de behöver vård och att de känner utövad makt. Risken kan elimineras med
information.

Nytta
blir på individnivå att enkla omvårdnadsåtgärder kan minska risk för sämre
livskvalitet och sämre upplevd värdighet R/T Inkontinens och på samhällsnivå
att stora pengar kan sparas på kostnader för skydd som skrivs ut
slentrianmässigt och läkarbesök/mediciner för upplevd nedstämdhet

Hur tillgodoses
informationskravet?

Alla
inblandade får skriftlig och muntlig information om studiens syfte och om att
de inte behöver delta. Se bilaga 2

Hur tillgodoses
samtyckeskravet?

Alla
deltagare ger sitt muntliga samtycke till inblandning i studien och får god
muntlig samt skriftlig information om att de kan om de vill dra tillbaka sin
medverkan.

Hur tillgodoses
konfidentialitetskravet?

Inga
personuppgifter finns lagrade om deltagarna som kan sammankopplas med
forskarens uppsats. Ingen i studien kan identifieras av annan än forskaren
själv. Alla banduppgifter raderas då analyser är färdiga och uppsatsen är
godkänd.

Hur tillgodoses
nyttjandekravet?

Nyttjandekravet
innebär att fakta som samlats in om respondenterna enbart får användas till den
forskning som man ämnar utföra. Uppgifterna får alltså inte användas för
kommersiellt bruk. Detta krav uppfylls av forskaren då inspelade intervjuer och
ev transkriberingar kommer att raderas efter uppsatsen är klar.

För
att vara säkra på att inte kränka respondenterna och att inte få dem att känna
sig utelämnade är forskaren noga med att inte fördjupa sig i delar som är
känsliga för dem genom att inte fördjupa sig i frågeställningar under intervjun
om saker som inte rör uppsatsens problemformuleringar.